Politika privatnosti

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo putem ove Internet stranice, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koju obrađujemo, pravnom osnovu obrade, roku i bezbednosti čuvanja podataka, Vašem pravu da Vaše podatke o ličnosti ispravite, obrišete, ograničite obradu, pravu na prigovor i pravu na pritužbu Povereniku.

1. Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je:
ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ БИЗНИС УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ
Adresa: Ul. Bulevar Kralja Aleksandra 79, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 28358555
PIB: 113617768
e-mail: office@fma.rs

(dalje: “Udruženje”)

2. Svrha nameravane obrade i pravni osnov

Kada posetite fma.rs, naš web provider automatski beleži podatke koji uključuju IP adresu Vašeg računara, vrstu pretraživača, ime domena, vreme posete, adresu web stranice s koje ste došli, te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj web lokaciji. Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge.

Napomena: naš web provider ne beleži Vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju. Možete se isključiti iz beleženja ovih podataka ako ispravno podesite vaš web pretraživač.

Podaci koje skupljamo su sledeći:

  • Domen i IP adresa;
  • Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupilo našem sajtu;
  • Vreme pristupa i dužinu posete;
  • Strane koje posećujete;
  • Ukoliko ste posetili fma.rs sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta;
  • Ukoliko nam sami prosledite informacije.

U kojim slučajevima beležimo vaše privatne podatke:

Postavljanje pitanja

  • (Ime, email – na koji vam dostavljamo odgovor)


3. Gde i na koji način
čuvamo vaše lične podatke?
Lične podatke koje na ovaj način posedujemo čuvamo u Republici Srbiji onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su nam podaci dati, a najduže 1 godinu kada su u pitanju podaci dati putem kontakt forme. Primenom adekvatnih tehničkih i organizacionih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani. Pristup ličnim podacima imaju naši zaposleni koji su zaduženi za ovu vrstu komunikacije, a koji su obavezani na čuvanje poverljivosti ličnih podataka koje obrađuju. Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme i uređivanja ovog sajta.

Održavamo optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštite od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštite od virusa i spam-a, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

 
4. Prava lica čije podatke obrađujemo?

Lica čije podatke obrađujemo imaju pravo da nam se obrate i da od nas traže uvid u svoje podatke o ličnosti, njihovo ažuriranje ili brisanje, kao i da opozovu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u svakom trenutku.

Takođe, imaju pravo na ograničenje obrade, pravo da nam ulože prigovor na obradu i pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Cenili bismo napor da nam se pre podnošenja pritužbe Povereniku obratite kako bismo probali da otklonimo problem. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete nam se obratiti putem pošte ili na e-mejl: office@fma.rs

Sadržaj Politike o privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena Politike o privatnosti biće objavljena na ovoj veb stranici.

Verzija 1.0 od 1.6.2023. godine