ENERGETSKA EFIKASNOST I ULOGA ODRŽAVANJA OBJEKATA

Pročitajte ključne tajne održavanja objekata i postizanja energetske efikasnosti. Kako pametno upravljati sistemima za maksimalnu efikasnost, s obirom na drugačiji pristup u praksi, izazovi upravo leže u pametnom upravljanju sistema.

Tema: ENERGETSKA EFIKASNOST I ULOGA ODRŽAVANJA OBJEKATA

Andrej Cupać, vodeći facility menadžer u komaniji MPC Properties
Nevena Martinović, menadžer za inovacije

Nevena Martinović: Imajući u vidu da MPC poseduje više od 12 objekata u Beogradu, od čega je 6 šoping centara, koji spadaju u visoko kompleksne objekte, šta biste istakli da je kod održavanja objekata ključno da bi se osigurala održivost i optimalna upotreba resursa?

Andrej Cupać: Kao prvo je potrebno naglasiti sa stanovišta održavanja neophodnost sistemskih rešenja sa implementacijom sofisticiranih programa i izbegavanje ad hoc aktivnosti.

Ovde se moramo pohvaliti da već više od 10 godina imamo implementiran softver za tehničko održavanje na svim objektima iz MPC portfolia, sa unetom listom kompletne opreme, svih neophodnih kontrola i servisa, na unapred definisanim vremenskim intervalima i opisom neophodnih provera, gde sa takođe unose i sve korektivne aktivnosti.

Ovim se omogućava uvid u istoriju događaja na svim elementima tehničkih sistema (kao servisna knjižica automobila), što u svakom slučaju produžava vek trajanja opreme, smanjuje verovatnoću ispada opreme iz rada i omogućava održavanje njene maksimalne moguće energetske efikasnosti.

Takođe se ovim aktivnostima povećava i investiciona vrednost objekta.

Nevena Martinović: Na koji način vršite merenje i praćenje potrošnje energenata i generalno kako upravljate potrošnjom i troškovima i koje tehnologije koristite za poboljšanje energetske efikasnosti?

Andrej Cupać: 2013. godine je donesen Zakon efikasnoj potrošnji energije, koji je 2021. godine integrisan sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i sad se zove Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Prema ovom zakonu, svako pravno lice koje troši godišnje više energije od unapred definisane količine od strane Vlade Republike Srbije, što za poslovne objekte i šoping centre iznosi 1,000 tona ekvivalentne nafte, što je oko 11,63 MWh primarne energije, mora da implementira sistem energetskog menadžmenta.

Ovo znači između ostalog da ova pravna lica moraju da imaju stalno zaposlenog licenciranog energetskog menadžera, čija je obaveza između ostalog da kontroliše, meri i optimizuje potrošnju energije na objektu, kao i da donosi plan i program energetske efikasnosti.

Mi u MPC Properties portfoliju imamo energetske menadžere, koji su odgovorni za pravna lica, koja su obveznici sistema energetskog menadžmenta i ja sam jedan od njih, odgovoran za pravno lice Ušće Tower I.

Dodatno, energetski menadžer ima obavezu da priprema i dostavlja Ministarstvu energetike i rudarstva Godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije do kraja marta za prethodnu kalendarsku godinu. Prema ovom izveštaju, neophodna je vođenje evidencije o godišnjoj potrošnji energije i vode i neophodnost smanjenja godišnje potrošnje energije za 1%, odnosno kumulativno 5 % za 5 godina.

Takođe, deo ovog izveštaja su i mere koje se sprovode u cilju održavanja maksimalne energetske efikasnosti opreme, kao i predlog mera za unapređenje njihove energetske efikasnosti, sa procenom godišnje uštede energije i smanjenjem emisije CO2 u atmosferu.

Ove mere mogu da se podele u dve grupe, jednu koja ne zahteva i drugu koja zahteva dodatna finansijska sredstva.

Primer za prvu grupu se odnosi na redukciju vremena rada tehničkih sistema nakon radnog vremena i tokom vikenda, što je posebno izraženo kod poslovnih objekata, gde postoje mogućnost ciljanog manuelnog isključenja sistema u delu prostora koji se ne koristi ili na osnovu poznavanja radnog vremena zakupaca ili na osnovu informacija sa sistema kontrole pristupa.

Drugi način je automatski, ukoliko sistem podržava, na osnovu senzora prisustnosti i/ili senzora koncentracije CO2, kao mere zauzetosti prostora, koji deluju automatski na smanjenje potrošnje energije za potrebe klimatizacije, grejanja i hlađenja. Ovim isključenjima se ne ugrožava komfor korisnika prostora, odnosno željeni parametri temperatura, količina vazduha i vlažnosti ostaju na istom nivu. Takođe, postoji mogućnost i smanjenja postavnih vrednosti temperatura u zimskim periodu, odnosno povećanja u letnjem periodu, kao i smanjenja količina svežeg vazduha i bez obzira što smanjenje temperature prostora za 1 stepen, smanjuje potrošnju energije za 6-7%, ove aktivnosti su osetljive i sa njihovom implementacijom treba biti oprezan, jer utiču na komfor korisnika prostora.

Druga grupa se odnosi na mere koje zahtevaju finansijska sredstva i ovde bi naveli dva primera, jedan implementiran na UT I i to adijabatsko pothlađivanje suvih hladnjaka, sa povećanjem energetske efikasnosti čilera, smanjenjem tačke kondenzacije, odnosno za 1kWh uložene električne energije umesto 3,3 kWh dobije se oko 3,6kWh rashladne energije.

Kao finalni proizvod imamo godišnje smanjenje finalne elektične energije u iznosu od oko 50 MWh , odnosno smanjenje emisije CO2 u atmosferu za 55 tona. Ovo znači da smanjenje potrošnje električne energije u Srbiji od 1kWh, smanjuje emisiju ugljen dioksida u atmosferu za 1,1 kg.

Drugi primer je ugradnja solarnih panela na krovu Ušće Shopping Centra, snage 50 kW, gde je procenjena godišnja proizvodnja električne energije oko 55 MWh i ova energija se ciljano koristi za napajanje punjača električnih automobila u garaži tržnog centra, što znači da električna energija koju koriste električni automobili napunjeni na objektu uzrokuje nultu emisiju ugljen dioksida u atmosferu. Višak proizvedene električne energije od solarnih panela se injektuje u ostale potrošače i ukupno smanjenje emisije ugljen dioksida na godišnjem nivou je oko 60 tona.

Nevena Martinović: Iz iskustva, koji su najveći uticaji sa kojima se kompanije u Srbiji suočavaju po pitanju energetske efikasnosti i održavanja?

Andrej Cupać: Današnji novi objekti su uglavnom projektovani i građeni po najsavremenijim svetskim standardima, po pitanju tehničkih rešenja, ugrađenih materijala i opreme, sa upravljanjem preko centralnog sistema za nadzor i upravljanje.

Najčešće se povećanje energetske efikasnosti objekta ostvaruje rekonstrukcijom omotača (sanacijom fasade, prozora i krova), zamenom ili rekonstrukcijom sistema grejanja, hlađenja i klimatizacije i ugradnjom centralnih sistema za nadzor i upravljanje.

Mi moramo da se pohvalimo da su svi naši objekti poseduju i sertifikate poput LEEDa, Breama, Well i Helta, GRI, svi sa centralnim sistemom za nadzor i upravljanje, sa energetski efikasnim sistemima i deluje na prvi pogled da će svi oni samo po sebi da optimizuju potrošnju energije.

Praksa je malo drugačija i izazovi upravo leže u pametnom upravljanju pametnih sistema.